Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

KULTURA

Valorizacija kulturne baštine Općine Lekenik

Gradit će se tri pristaništa na Kupi i šetnica u Žažini

Obnova kulturne baštine i razvoj turističke destinacije

Općina Lekenik ishodila je akte za gradnju temeljem projektne dokumentacije izrađene u sklopu projekta „Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“ koji je pripremljen i proveden u suradnji Općine Lekenik i Sisačke Biskupije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Razvoj turističke destinacije

Opći cilj ovog Projekta je obnova i valorizacija kulturne baštine i razvoj turističke destinacije za doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju kao i razvoju kontinentalnog turizma.

3 mala pristaništa na Kupi

Područje od Žažine do Starog Farkašića uz rijeku Kupu, idealno je za za razvoj kontinentalnog turizma ovog područja.

Predviđena je valorizacija etnografske baštine i tradicijskih zanata kraja, te otvaranje Etnografskog muzeja sa suvenirnicom. Od projektne dokumentacije izrađena je dokumentacija postojećeg stanja za 3 sakralna objekta: Crkvu sv. Nikole i Vida u Žažini, Kapelu sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću i Crkvu Pohoda BDM i sv. Antuna pustinjaka u Starom Farkašiću, za koju je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Sisku.

Također je izrađena projektna dokumentacija za multimedijalnu dvoranu, te za 3 mala pristaništa na rijeci Kupi u Žažini, Letovaniću i Starom Brodu za koje su ishođeni akti za gradnju.  Za šetnicu u Žažini akt će se ishoditi nakon što Hrvatske vode realiziraju svoj projekt rekonstrukcije nasipa u Žažini.

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.