Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Usvojeni su brojni programi, kao i proračun za 2021. godinu

Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 10.prosinca 2020. godine svoju 29. sjednicu te donijelo Odluku o donošenju III.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sunja te usvojilo Proračun Općine Sunja za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023.godinu.

Donesena je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu te Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2021. godinu.

Također, usvojeni su sljedeći programi –  građenje komunalne infrastrukture za 2021. godinu, održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, potrebe za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2021. godinu, potrebe za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2021. godinu, potrebe za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2021., utrošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, utrošak sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu, te programi javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu i kulturi za 2021. godinu.


 

Više vijesti

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.