Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Sisak

Pokrenut postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv Kristine Ikić Baniček

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na temelju vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnice Kristine Ikić Baniček pokrenulo je krajem prošle godine postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv gradonačelnice Grada Siska u vezi okolnosti financiranja iz Proračuna Grada Siska izrade i postavljanja plakata na području Grada Siska u siječnju 2021. u svrhu promidžbe dužnosnice i o kojima je dužnosnica davala proturječne izjave i očitovanja.

Povjerenstvo je od Grada Siska zatražilo očitovanje je li Grad Sisak financirao plakate na kojima je uz sliku gradonačelnice Grada Siska natpis „Uspjeli smo! Siščani će imati pravo na 100% državne obnove – Sisak je 100% Hrvatska“, tko je, kada i na temelju čega donio odluku o sadržaju te odluku o financiranju predmetnih plakata te koliki je iznos plaćen za navedene plakate i je li i na koji način provođen postupak javne (bagatelne) nabave. Istim je dopisom zatražena i dostava sve relevantne dokumentacije.

Kako na navedeno traženje Grad Sisak nije odgovorio, Povjerenstvo je Gradu Sisku uputilo požurnicu za dostavom traženog očitovanja u odnosu na istaknute okolnosti.

Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček na spomenuto je traženje dostavila odgovor u kojem navodi da Grad Sisak nije u posjedu dokumentacije koju Povjerenstvo traži uz napomenu da se svi relevantni podaci o javnoj nabavi, sukladno Zakonu o javnoj nabavi za koji Povjerenstvo nije nadležno, nalaze objavljeni na službenim stranicama Grada Siska gdje su dostupni i Povjerenstvu. Također se napominje da niti dobavljač usluge tiska, niti najma reklamnih površina Grada Siska nisu bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika sukladno ZSSI te da dužnosnici Grada Siska nemaju poslovne udjele ili člana obitelji koji u bilo kojem poslovnom subjektu ima 0,5% udjela, odnosno vlasništva (kapitala trgovačkog društva) sukladno člancima 17. i 18. ZSSI-a.

Nastavno na navedeni odgovor, Povjerenstvo je novim dopisom pozvalo Grad Sisak na dodatno očitovanje tko je podmirio troškove plakata na kojima je uz sliku gradonačelnice Grada Siska natpis „Uspjeli smo! Siščani će imati pravo na 100% državne obnove – Sisak je 100% Hrvatska“.

Na spomenuto traženje gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček dostavila je odgovor u kojem navodi da Grad Sisak nije platio plakate, no i da isto, iako uredno i odgovorno plaća sve svoje troškove za informiranje i promidžbu, ne spada u ingerenciju Povjerenstva.

Povjerenstvo je nadalje dopisom ukazalo Gradu Sisku da je u konkretnom slučaju spis formiran nastavno na medijske napise iz siječnja 2021. objavljene u elektroničkim publikacijama u kojima se, pored ostalog, navodi da je gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček za Dnevnik Nove TV vezano uz predmetne plakate istaknula da je trošak iznosio nešto manje od 20 tisuća kuna što je platio Grad Sisak, tj. porezni obveznici, slijedom čega je Povjerenstvo pozvalo Grad Sisak očitovati se na proturječne tvrdnje vezano uz izvor financiranja troškova spomenutih plakata.

Na spomenuto traženje gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček dostavila je odgovor u kojem navodi da je na sva pitanja odgovoreno ranijim dopisom.

Povjerenstvo je uvidom u sadržaj spornih plakata, čije su fotografije objavljene uz ranije spomenute medijske napise, utvrdilo da se na istima nalazi fotografija dužnosnice uz tekst u kojem se istoj pripisuje zasluga za osiguravanje financiranja obnove u 100%-tnom iznosu za građane Grada Siska.

Člankom 2. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da u obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa. Stavkom 2. istog članka ZSSI-a propisano je da sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, zatim kada se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti te kada privatni interes može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.

Člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Stavkom 2. istoga članka propisano je da su dužnosnici osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali, a stavkom 3. propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Stavkom 4. istoga članka propisano je da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

Člankom 6. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

Člankom 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja dužnosnika te je točkom c) propisano da je dužnosnicima zabranjeno zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti.

Člankom 39. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo ima pravo pribaviti činjenice i dokaze djelovanjem drugih tijela javne vlasti te da su nadležna tijela u Republici Hrvatskoj dužna bez odgode, na njegov zahtjev, dostaviti zatražene obavijesti i dokaze.

Povjerenstvo nije ispitivalo je li poslovni subjekt koji je pružio usluge vezane na predmetne plakate na neki način povezan s dužnosnicom, budući da sama okolnost financiranja izrade i postavljanja plakata na području Grada Siska u siječnju 2021. u svrhu promidžbe dužnosnice iz sredstava Proračuna Grada Siska upućuje na moguće postupanje protivno odredbama ZSSI-a. Također, u istupima dužnosnice u medijima u siječnju 2021. ista je vezano uz predmetne plakate navela da je trošak plakata iznosio nešto manje od 20 tisuća kuna, a što je platio Grad Sisak. S druge strane, na traženje Povjerenstva dužnosnica je dopisom od 1. rujna 2021. odgovorila da Grad Sisak nije u posjedu dokumentacije koju Povjerenstvo traži, bez izričitog očitovanja je li Grad Sisak financirao plakate, da bi na ponovno traženje Povjerenstva u dopisu od 26. listopada 2021. dužnosnica navela da Grad Sisak plakate nije financirao.

Nadalje, iz navoda dužnosnice iznesene u medijima proizlazi da je trošak istih plakata podmiren iz proračuna Grada Siska, a dužnosnica na traženje Povjerenstva raniju tvrdnju mijenja navodeći da Grad Sisak nije platio plakate, pri čemu ni na koji način ne pojašnjava niti pobija svoje ranije javne izjave da je Grad Sisak platio trošak vezan za ove plakate, slijedom čega niti Povjerenstvo ne smatra odgovor dužnosnice vjerodostojnim.

Iz svega utvrđenog Povjerenstvo zaključuje da se u opisanom slučaju radi o mogućoj povredi članka 7. točke c) ZSSI-a koja proizlazi iz okolnosti financiranja iz Proračuna Grada Siska izrade i postavljanja plakata na području Grada Siska u siječnju 2021. u svrhu promidžbe dužnosnice i o kojima je dužnosnica davala proturječne izjave i očitovanja. U odnosu na navedene okolnosti Povjerenstvo će u daljnjem tijeku postupka pribaviti relevantne podatke, stoji u objavljenoj odluci.

Sukladno odredbi članka 39. stavka 3. ZSSI-a, Povjerenstvo je pozvalo Kristinu Ikić Baniček da u roku od 15 dana od dana primitka odluke dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na razloge pokretanja ovog postupka, kao i na ostale navode iz ovog obrazloženja.

Više vijesti

Sisak

Na Metalurškom fakultetu u Sisku, na sveučilišnom studiju: Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, Aleja narodnih heroja 3, u srijedu 24. travnja 2024....

KULTURA

Državni arhiv u Sisku poziva na predstavljanje knjige “Doba virusa i ljudi” Krešimira Mišaka koje će se održati u ponedjeljak, 22. travnja 2024. godine...

Sisak

Sisački biskup Vlado Košić krstit će u nedjelju, 21. travnja u 12 sati u župnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage u Popovači, peto dijete obitelji...

Sisak

Brojni Siščani i njihovi gosti posjetili su jučer Street Food Festival koji se održava u Sisku na pješačkoj zoni. Festival su i ove godine...

Copyright © 2024 RSMinfo.hr Sva prava pridržana.